Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - YUMMY LAMY

NOPROBLAMA s.r.o., IČO:08045259.
Sídlo: Chládkova 898/2, Brno 616 00, 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C111202
Prodej zboží umístěného na e-shopu na webové adrese www.yummylamy.cz.

1. ÚVOD
Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) společnosti
NOPROBLAMA s.r.o. (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením
§ 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních
stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní
smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen
„kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový
obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na
internetové adrese www.yummylamy.cz (dále jen „e-shop“).
Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu
nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při
objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého
samostatného výkonu povolání. Tato ustanovení, jež jsou odchylná od
obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v
kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní
smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní
smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Znění obchodních podmínek může
prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a
povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET
Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující
přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní
může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V
případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět
objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu. Při
registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět
správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je
kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené
kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím
považovány za správné. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen
uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost
ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. Kupující
není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
IČ: 08045259
DIČ: CZ08045259
Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující
svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující
poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek). Kupující
bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to
zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení
prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení
třetích osob.


3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je
informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu
ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se
nepoužije. E-shop obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen
jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a
všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy
jsou zobrazovány na eshopu. Tímto ustanovením není omezena možnost
prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Eshop obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním
zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve
webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v
rámci území České republiky. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový
formulář na e-shopu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického
košíku na e-shopu), způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném
způsobu doručení objednávaného zboží a informace o nákladech spojených s
dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství
zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího
o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). Smluvní
v z tah me zi p rodáva jí cím a kupu jí cím v zni ká do ručením př i je tí
objednávky.Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při
uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních
prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na
internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám,
přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.


4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy
může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
• v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese Přízova 5, Brno 60200
• bezhotovostně platební kartou;
• bezhotovostně převodem na účet prodávajícího
Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady
spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně
jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. V případě
platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě
bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní
smlouvy. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu
zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě
bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn
okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. Prodávající je
oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému
potvrzení objednávky, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před
odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku
se nepoužije. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu
nelze vzájemně kombinovat. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak
stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně
plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad –
fakturu.


5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze
mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno
podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží,
které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně
smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném
obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné
vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo
počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.
Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 1 obchodních podmínek či o jiný případ,
kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením §
1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do
čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní
smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode
dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být
prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od
kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný
prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní
smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či
na adresu elektronické pošty prodávajícího info@yummylamy.cz.
V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 2 obchodních podmínek se kupní
smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do
čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu.
Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s
navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být
vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 2 obchodních podmínek vrátí
prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od
odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je
prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění
poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud
s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady.
Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté
peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže,
že zboží prodávajícímu odeslal.
Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně
započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1
občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také
oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží
kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez
zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi
prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k
odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně
takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu
vrátit i poskytnutý dárek.


6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku
kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto
způsobem dopravy. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží
na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při
dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat
opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující
povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp.
náklady spojené s jiným způsobem doručení. Při převzetí zboží od přepravce je
kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv
závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu
svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od
přepravce převzít. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou
upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.
7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí
příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními §
1914 až 1925, § 2099 až 2117 a 2161 až 2174 občanského zákoníku a
zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších
předpisů).
Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména
prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
• má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má
takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které
kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi
prováděné, se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí
nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
• zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo
předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku
nebo předlohy,
• je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
• zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
Ustanovení uvedená v čl. 2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží
prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na
opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na
vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při
převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho
provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment
prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání.
Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady
může upravit reklamační řád prodávajícího.

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve
smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím
elektronické adresy info@yummylamy.cz. Informaci o vyřízení stížnosti
kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná
Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ:
000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení
sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/
consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím
z kupní smlouvy.
Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská
5 6 7 / 1 5 , 1 2 0 0 0 P r a h a 2 , i n t e r n e t o v á a d r e s a : http://
www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení
spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a
směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění.
Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský
úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu
osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu
mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně
spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Kupující tímto přebírá na sebe
nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
9. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení
Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o
zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále
jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího
pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely
plnění veře jnoprávních povinnos tí prodáva jícího plní prodáva jící
prostřednictvím zvláštního dokumentu.


10. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES
Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo
podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se
zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR
související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání
obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.
Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je
nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní
smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího,
může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.


11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční)
prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva
podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany,
kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně
odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle
ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.
593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové
vztahy. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné,
nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení,
jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo
neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v
elektronické podobě a není přístupná.

V Brně dne 1. 11. 2021